Aktualności

Obóz powoli dobiega końca …

Uwaga, ważne informacje organizacyjne dla rodziców naszych obozowiczów!

Godzina wyjazdu z Jastrowia planowana jest na godzinę 12:00 w niedzielę 14 sierpnia.
Rodziców odbierających dzieci osobiście z Jastrowia prosimy, aby zgłosili się najwcześniej o godzinie 11:00.


PRZYPOMINAMY, ŻE RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK ODEBRAĆ DZIECI OSOBIŚCIE. W PRZYPADKU, GDY DZIECKO ODBIERANE BĘDZIE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ PRAWNY OPIEKUN KONIECZNIE POSIADAĆ MUSI PISEMNE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA (DOTYCZY TO RÓWNIEŻ OSÓB Z RODZINY: BABCI, DZIADKA, CIOCI, WUJKA). KADRA OBOZOWA MOŻE PRZEKAZAĆ DZIECKO WYŁĄCZNIE PRAWNEMU OPIEKUNOWI LUB OSOBIE DO TEGO UPOWAŻNIONEJ NA PIŚMIE.

———————————————————-

Poniżej przykładowa treść upoważnienia:

Ja, niżej podpisany/a ………….. (prawny opiekun) upoważniam panią/pana …………. (osoba odbierająca dziecko) legitymującą/ego się dowodem osobistym o nr ……………… do odebrania mojego dziecka ………. (imię i nazwisko dziecka) z obozu sportowo-rekreacyjnego KS ORIENT 14 sierpnia 2016. Osoba odbierająca moje dziecko przejmuje nad nim całkowitą opiekę i odpowiedzialność.

……. (czytelny podpis prawnego opiekuna)

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis